* * * UWAGA PROMOCJA * * * - do każdego projektu domu dodajemy atrakcyjne gratisy, sprawdź co otrzymasz bezpłatnie z projektem w tym miesiącu! * * *
Regulamin

REGULAMIN portalu www.quattrodomy.pl

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Quattro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Przystankowej 2a,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000167906. Kapitał zakładowy Spółki 50.000zł. Kontakt ze Sprzedawcą pod adresem mailowym biuro@quattrodomy.pl i telefoniczny pod numerami telefonów: 71 7835875 i 71 7256079 oraz korespondencyjny na adres siedziby Sprzedawcy.

Sklep - serwis internetowy którego prawo używania należy do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.quattrodomy.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar – gotowy projekt budynku prezentowany w Sklepie, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży, składający się z czterech identycznych egzemplarzy zawierających część opisową oraz rysunkową w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej. Oferta Towaru zamieszczona w Sklepie zawiera jego opis, dane techniczne, cenę brutto, rzuty kondygnacji, widoki elewacji oraz przykładowe wizualizacje budynku, który można wybudować na podstawie projektu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.quattrodomy.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Zamówienia od Klientów wyłącznie z terenu Polski są przyjmowane przez www.quattrodomy.pl oraz e-mailowo na adres biuro@quattrodomy.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dostarczana jest Klientowi w formie tradycyjnej wraz z zamówionym Towarem.

4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką pobraniową na koszt Sprzedawcy.

2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep. W przypadku dokonania zamówienia projektu będącego koncepcją, czas jego realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 30 dni. W potwierdzeniu zamówienia Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie i o przewidywanym terminie realizacji.

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujący sposób płatności: za pobraniem – przy odbiorze przesyłki.

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży, która nie jest sprzedażą konsumencką, wyłączone zostają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Wzór oświadczenia o rezygnacji z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy: Quattro Sp. z o. o., ul. Przystankowa 2a, 52-231 Wrocław.

3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Quattro Sp. z o. o., ul. Przystankowa 2a, 52-231 Wrocław.

5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, albo w inny sposób za zgodą Konsumenta.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą Quattro Sp. z o. o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.quattrodomy.pl.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.


ZAŁ. DO REGULAMINU: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

(wypełniony należy odesłać Sprzedawcy tylko i wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data: ..................................

Quattro Sp. z o. o.

Ul. Przystankowa 2a,

52-231 Wrocław

biuro@krajobrazy.com.pl

 

Ja, niżej podpisany(a) ...............................................................................

informuję niniejszym o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów zakupionych w Sklepie:

.................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ......................................         

Data odbioru Towaru:  .......................................

Imię i nazwisko: ..................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu: ........................................................................

Podpis: ...............................................................

Bezpłatna dostawa! Zamawiając u nas projekt domu przesyłka jest zawsze za 0 złotych. Nie ma przy tym znaczenia, czy kupuje się tylko jedną dokumentację, czy więcej.

Dołącz do nas! Nasze gotowe projekty domów jednorodzinnych są zrealizowane przez wielu Inwestorów na terenie całej Polski. Kup projekt i dołącz do tysięcy zadowolonych klientów.

Regulamin REGULAMIN portalu www.quattrodomy.pl I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca – Quattro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Przystankowej 2a,  wpisana do rejestru przedsiębiorców...czytaj dalej